ŞİŞLİ LİSESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI


İstanbul / Türkiye / 2011
 

 

MİMARİ KONSEPT;

Şişli Lisesi'nin bulunduğu alanda yapılacak olan yeni lise hem bulunduğu kentsel merkez için bir yenilenme dinamiği getirmeli hem de bir eğitim yapısı olarak çok boyutlu öğrenmeyi teşvik edecek mekansal  düzenleri içermelidir.

Bu bağlamda mimari konsept  sürdürülebilir mimarlık ilkeleri   kapsamında  açık ve kapalı mekanlar  arasında  akışkan  bir kentsel niş yaratmaktır.

Söz konusu niş Projede kentsel merkez olarak tanımlanan  bir avlu olarak  hem iklim koşullarına karşı korunaklı bir mekan yaratmak hem de sürdürülebilir mimarlık bağlamında yüzeyi fotovoltaik hücrelerle kaplı bir kanopiyle  tanımlamaktadır. Aynı zamanda tören alanı, kültür , sanat, spor etkinlikleri için kullanılan bu alan programın ana giriş mekanlarını da tanımlamaktadır. Çok amaçlı salon, spor salonu (sporcu-seyirci-kantin girişleri) , derslikler girişi bu açık avludan sağlanmakta olup yoğun kent dokusu içinde özel bir kullanım alanı yaratmaktadır. Alanda kuzey-güney aksı boyunca konumlanmış olan yönlendirici aks kuzey yönünde çok katlı yapıyla sonlanarak kütlesel açıdan güçlü bir kentsel mekan tanımlamaktadır. Avlunun doğusunda dersliklerin yer aldığı lise binası konumlandırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda liselerin  3-5 kat arasında kullanımının ideal olacağı görülmüştür. Bu nedenle Şişli Lisesi zemin girişine göre Z+2 kat olarak tasarlanmıştır. Lisenin girişe göre mekansal organizasyonunda sessiz zonlar ile gürültülü zonların birbirinden ayrılmasına özen gösterilmiştir.

Gürültülü zon olarak ortak sirkülasyon alanı  her katta avluyla görsel olarak buluşmakta ve gün ışığından maksimum derecede yararlanmaktadır. Öte yandan tasarlanan galerilerle mekansal süreklilik yaratılmış olup, bu durum  bir eğitim yapısı olarak  liseye mekansal dinamizm kazandırmaktadır. Avlunun güney girişinde spor salonu ve kantine açık alandan ulaşım olanağı sağlanmıştır. Bu bölgede giriş olarak tasarlanan merdivenler hem sosyal ve kültürel etkileşim alanı olarak kullanılmakta hemde mekansal süreklilik açısından mimari bir eleman olarak yorumlanmaktadır.

İŞLEVSEL ORGANİZASYON.

Programı oluşturan tüm birimler topoğrafyanın eğimli yapısından da yararlanılarak çözümlenmiştir. Bu amaçla çok amaçlı salon-spor salonu-derslikler-kantin-kütüphane ve laboratuvarlar merkezi bir avlu ve dış mekanla bütünleşecek biçimde organize edilmiştir.

ESNEKLİK;

Tasarımda zaman içinde eğitim yaklaşımlarındaki gelişimlere paralel olarak ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda esnek bir planlama anlayışı benimsenmiştir. Bu amaçla sirkülasyon ve servis elemanları merkezde toplanarak net bir kullanım alanının kullanılması amaçlanmıştır. Böylece farklı büyüklükte yeni mekansal organizasyonlar gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle taşıyıcı sistem modüler bir anlayışı yansıtmaktadır. Söz konusu esneklik anlayışının devamı olarak cephe ana taşıyıcı sistemden bağımsız olarak tasarlanmıştır. Böylece iç mekan düzenlemelerinde esnek çözümlere yönelinmesi amaçlanmaktadır.

CEPHE  KONSEPTİ;

Şişli İstanbul'un en öenemli kentsel merkezlerinden biri olup tarihsel süreçte şiş yapılan yer olarak anılmaktadır. Bu nedenle şiş kavramından hareketle cephede farklı genişlikte düşey elemanlar şiş etkisi yaratacak biçimde organize edilmiştir. Cephe tasarımını oluşturan bu düzenleme aynı zamanda enerji etkin cephe yaklaşımının bir sonucudur.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.

Gelecek kuşakları çevre ve sürdürülebilirlik bağlamında bilinçlendirebilmek amacıyla  proje,  sürdürebilirlik ilkeleri ile bütüncül bir yaklaşımla  tasarlanmıştır. Bunlar;

*Fotovoltaik hücreler kullanılarak elektrik enerjisi ve sıcak su  üretilmesi,

*Doğal havalandırma ve gün ışığının etkin kullanımı,

*Mikro klimatik ortam olarak  avlu,

*Güneş ışığına karşı kullanma ve kontrol sistemlerini kullanma,

*Çatı bahçeleri,

*Yağmur ve yüzey sularının etkin ve dönüşümlü olarak kullanımı,

*Malzeme seçimi/Dönüşümlü malzeme seçimi,

*Çöp gibi atık malzemelerin dönüştürülmesi,

Böylece  yeni lise hem konforlu mekânsal kullanımlar hem de kendi enerjisini üreten bir sistem olarak kent yaşamında yerini alacaktır.

DEPREMSELLİK ;

İstanbul için depremsellik mimari tasarımın taşıyıcı sistemin kurgulanmasındaki en önemli sorun alanını oluşturmaktadır. Tüm yapı taşıyıcı sistem olarak betonarme ve çelik sistemle karma anlayışla modüler olarak  tasarlanmıştır. .Bu nedenle tüm planlama yaklaşımında simetrik yük alanlarının çıkmasına özel önem verilmiştir. Ayrıca zıt yönde birbirini karşılayan perde duvarlar aracılığıyla deprem gibi yatay yüklere karşı rijit bir taşıyıcı sistem yaklaşımı benimsenmiştir. Bunun dışında geniş açıklık gerektiren  ÇAS ve spor salonunda ise kaset döşeme sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca iki bloğu birbirine bağlayan kütüphane bloğu çelik sistemle geçilmektedir. Projedeki tüm bloklar dilatasyonla ayrılmıştır.